Voorwaarden Icera Networks B.V.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ICERA Networks B.V., gevestigd te Rotterdam. Deze tekst is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24318163.


Artikel 1. Definities
Aansluiting De voorzieningen die het gebruik mogelijk maken van een of meer van de door Icera Networks aangeboden diensten;
Aanvraagformulier  Een door Icera Networks opgesteld formulier waarmee Contractant Icera Networks verzoekt hem Diensten te leveren zoals daarin beschreven;
Algemene voorwaarden De onderhavige algemene leveringsvoorwaarden van Icera Networks met betrekking tot het leveren van Diensten, alsmede de per soort dienst geldende aanvullende Dienst specifieke voorwaarden;
Aspirant Contractant Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Icera Networks een aanvraag heeft ingediend voor een Aansluiting, die door Icera Networks nog niet is geaccepteerd door middel van een schriftelijk bericht;
Diensten Door het accepteren van de offerte, het doen van bestel­lingen en/of het geven van opdrach­ten, doet de wederpar­tij afstand van zijn algemene – of andere – voorwaarden en erkent deze algemene voor­waarden van de gebruiker te aan­vaar­den.
RTB  Een regionaal telecommunicatiebedrijf dat met Icera Networks samenwerkt die van tijd tot tijd kan veranderen; 
Icera Networks  De besloten vennootschap “Icera Networks B.V.”; indien de overeenkomst niet met Icera Networks, maar met een RTB is aangegaan, dan wordt onder “Icera Networks” verstaan: de desbetreffende RTB en ingeval de overeenkomst tevens met Icera Networks B.V. is gesloten, dan wordt onder “Icera Networks” Icera Networks B.V. verstaan; 
Overeenkomst  De overeenkomst inzake het leveren van Diensten door Icera Networks aan Contractant, waarvan de voorwaarden worden bepaald door deze algemene voorwaarden, inclusief de Dienst specifieke voorwaarden, zoals die per Dienst nader zijn gedefinieerd;
Telecommunicatie Infrastructuur Een stelsel van voor telecommunicatie beschikbare netwerken en bijbehorende voorzieningen die of aan Icera Networks of aan andere aanbieders toebehoren; 
Werkdagen Maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de nationaal erkende feestdagen.

Artikel 2. Aanvraag van diensten
2.1  De Aspirant Contractant kan telefonisch een Dienst aanvragen bij Icera Networks. Icera Networks zal dan gegevens van de Aspirant Contractant noteren en mogelijk een onderzoek (doen) uitvoeren naar de kredietwaardigheid van de Aspirant Contractant (hierna: “creditcheck”). De Aspirant Contractant ontvangt vervolgens een Aanvraagformulier dat hij dient in te vullen, te ondertekenen en te retourneren aan het daarop vermelde retouradres. Icera Networks zal na ontvangst en positieve honorering van het Aanvraagformulier de Aspirant Contractant zo spoedig mogelijk aansluiten op de Telecommunicatie Infrastructuur, opdat de Dienst kan worden geleverd.
2.2     De Aspirant Contractant kan ook schriftelijk een Dienst bij Icera Networks aanvragen. Icera Networks zal dan een Aanvraagformulier toezenden waarop de Aspirant Contractant alle gevraagde gegevens dient in te vullen. Icera Networks kan aan de hand daarvan een creditcheck (doen) uitvoeren. Icera Networks zal na ontvangst en positieve honorering van het Aanvraagformulier de Aspirant Contractant zo spoedig mogelijk aansluiten op de Telecommunicatie Infrastructuur, opdat de Dienst kan worden geleverd.
2.3  De Aspirant Contractant dient op verzoek van Icera Networks te tonen: een bewijs ter identificatie als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht en een bewijs van zijn vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, indien het een natuurlijk persoon betreft; een bewijs van zijn vestigingsplaats in Nederland, indien het een vennootschap, vereniging, stichting of onderlinge waarborgmaatschappij betreft, afkomstig van de betrokken Kamer van Koophandel. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan 3 maanden, gerekend vanaf de dag van beoordeling door Icera Networks; indien de aanvraag geschiedt namens de persoon of de vennootschap, vereniging, stichting of onderlinge waarborgmaatschappij die een Dienst wenst, dient de vertegenwoordiger zich op verzoek van Icera Networks te legitimeren en zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen.
2.4  Icera Networks zal de Aspirant Contractant zo spoedig mogelijk, doch binnen 6 Werkdagen na de ontvangst door Icera Networks van het ingevulde Aanvraagformulier, schriftelijk berichten of zijn aanvraag is geaccepteerd en vanaf wanneer de Dienst wordt geleverd
2.5     Tenzij anders is overeengekomen, komt de overeenkomst (hierna: “de Overeenkomst”) tussen Icera Networks en Aspirant Contractant tot stand op de datum van verzending van het schriftelijke bericht, zoals bedoeld in artikel 2.4. 
2.6     Indien Icera Networks vooruitlopend op het schriftelijke bericht zoals bedoeld in artikel 2.4 de Aansluiting reeds in dienst heeft gesteld en de Dienst geleverd, geldt deze levering als voorlopige acceptatie. Icera Networks is te allen tijde gerechtigd het Aanvraagformulier te weigeren indien één van de omstandigheden genoemd in artikel 2.7 zich voordoet. In dat geval is de Aspirant Contractant gehouden de vergoeding ingevolge artikel 4.2 te betalen over de periode waarin van de voorlopige Aansluiting gebruik is gemaakt. 
2.7  De aanvraag kan door Icera Networks worden geweigerd indien één of meer van de volgende situaties zich voordoet, zulks ter beoordeling van Icera Networks:
a.  niet is of wordt voldaan aan in artikel 2.3 genoemde voorwaarden; 
b.  de Aspirant Contractant handelingsonbevoegd is; 
c.  de door of in opdracht van Icera Networks uitgevoerde credit-check redenen geeft te twijfelen aan de kredietwaardigheid van de aspirant Contractant; 
d.  daartoe aanleiding bestaat uit hoofde van een jegens Icera Networks niet of niet volledig nagekomen financiële verplichting op het gebied van de levering van telecommunicatie diensten of bijbehorende randapparatuur;
e.  de Aspirant Contractant niet de verzochte waarborgsom, borgstelling of bankgarantie heeft verstrekt, zoals vermeld in artikel 7;
f.  het aannemelijk is dat de Aspirant Contractant zich niet zal houden aan de bepalingen in het Aanvraagformulier en de Algemene Voorwaarden; 
g.  de Aspirant Contractant weigert een incassomachtiging te ondertekenen ten behoeve van de betaling van de Diensten. 
2.8  Icera Networks zal uiterlijk bij de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Aspirant Contractant de Algemene Voorwaarden ter beschikking stellen.

Artikel 3. Tot standbrenging van de aansluiting
3.1     De in artikel 2.1 genoemde (streef)termijn geldt niet indien:
a.  met Contractant schriftelijk anders is overeengekomen;
b.  het voor Icera Networks in redelijkheid niet mogelijk is binnen die termijn de Aansluiting te realiseren en de Dienst te leveren;
c.  (Aspirant)Contractant niet beschikt over voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de Aansluiting;
d.  (Aspirant)Contractant geen bestaande aansluiting heeft op een vaste verbinding voor vergelijkbare diensten; 
e.  de aard van de bestaande aansluiting van de vaste verbinding van (Aspirant) Contractant technisch niet of niet geheel aansluit bij die van Icera Networks.
3.2   Icera Networks zal de Aansluiting tot stand brengen op de wijze die Icera Networks noodzakelijk acht, daarbij waar mogelijk rekening houdend met redelijke wensen van (Aspirant) Contractant.
3.3 Indien de Dienst niet binnen de door Icera Networks in het schriftelijke bericht (zoals vermeld in artikel 2.4) genoemde termijn wordt geleverd, en de omstandigheden van artikel 3.1 zich niet hebben voorgedaan, kan (Aspirant)Contractant de aanvraag schriftelijk intrekken hetgeen, indien en voor zover van toepassing, een directe opzegging van de Overeenkomst betekent.

Artikel 4. Vergoeding
4.1      Contractant is aan Icera Networks vergoedingen verschuldigd voor de levering van Diensten volgens de door Icera Networks aangegeven tarieven.
4.2 De in artikel 4.1 bedoelde vergoedingen worden voor elk van de Diensten afzonderlijk vastgesteld en kunnen behelzen:
a. eenmalig bedrag voor het tot stand brengen van de aansluiting, en, voor zover van toepassing voor de benodigde voorzieningen;
b. een eenmalig bedrag voor verhuizing, wijziging of verplaatsing van de Aansluiting;
c. een maandelijks verschuldigd bedrag en/of maandelijks verschuldigde bedragen voor het instandhouden en het beschikbaar stellen van de Aansluiting en het verlenen van een of meer Diensten;
d.  kosten voor de met gebruikmaking van de Aansluiting tot stand gebrachte verbindingen, onder andere met andere netwerken en voor de verbindingen die voor rekening van Contractant zijn geaccepteerd.
4.3  De vergoeding die Contractant maandelijks is verschuldigd, wordt in een door Icera Networks opgestelde nota vermeld. De vergoeding zal worden verhoogd met de verschuldigde wettelijke belastingen en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. 
4.4  Icera Networks is gerechtigd de tarieven die voor de Diensten gelden, jaarlijks te verhogen, op basis van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (1997 =100). De tarieven en de jaarlijkse verhoging ervan kunnen door Icera Networks ook worden aangepast conform de toekomstige wet- en regelgeving in verband met de Europese Munt Unie. 
4.5 Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 4.4, kan Icera Networks de tarieven die voor de Diensten gelden, verhogen. Indien Icera Networks de tarieven binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst verhoogt anders dan op grond van de in artikel 4.4 bedoelde index, heeft Contractant het recht de Overeenkomst tegen de datum waarop de wijziging ingaat, op te zeggen tenzij in het contract andere bepalingen zijn opgenomen. 
4.6 De door Icera Networks geregistreerde gegevens met betrekking tot de (verschuldigde) vergoedingen, administratie, indienststelling van de Aansluiting, tot stand gebrachte verbindingen en leveringen van Diensten zijn beslissend, behoudens tegenbewijs. 

Artikel 5. Betaling
5.1        Contractant is de vergoeding, zoals genoemd in artikel 4,verschuldigd vanaf de datum dat de Dienst voor gebruik ter beschikking is gesteld, dan wel vanaf het moment dat door Contractant daadwerkelijk van de Dienst gebruik wordt gemaakt, zulks per Dienst bepaald. Indien indienststelling van de Aansluiting wordt verhinderd door een aan Contractant toe te rekenen omstandigheid, is Contractant de vergoeding verschuldigd vanaf de dag waarop de Dienst voor gebruik ter beschikking zou zijn gesteld indien de aan Contractant toe te rekenen omstandigheid niet had plaatsgevonden, zulks onder voorwaarde dat Icera Networks binnen een maand nadat de Dienst voor gebruik ter beschikking zou zijn gesteld, de Contractant terzake van deze vergoeding schriftelijk aanspreekt.
5.2 Icera Networks zal aan Contractant de verschuldigde vergoeding uit hoofde van artikel 4 door middel van een nota in rekening brengen. De betaling geschiedt op basis van automatische incasso per 3 maanden vooruit.
5.3 De leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende werkomstandigheden bij de gebruiker en op een normale levering van de beno­digde zaken door derden. Als er buiten de schuld van de ge­bruiker vertraging ontstaat door wijziging van de bedoel­de werkomstandigheden of door te late levering van be­doelde zaken door derden, dan wordt de leveringstermijn voor zover nodig verlengd.
5.4 Indien Contractant niet binnen de in artikel 5.2 gestelde termijn de vergoeding heeft betaald, zal Icera Networks Contractant schriftelijk mededelen dat de betaling niet is ontvangen en gunt Icera Networks Contractant een termijn van 7 dagen waarbinnen de betaling alsnog dient te geschieden. In het geval dat Contractant de betaling niet binnen deze 7 dagen verricht, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
5.5 Vanaf de datum van verzuim kan Icera Networks Contractant een extra vergoeding in rekening brengen gelijk aan de wettelijke rente over de verschuldigde bedragen en de kosten die Icera Networks maakt ten behoeve van het incasseren van die bedragen. Icera Networks is gerechtigd de levering van Diensten ingeval van verzuim direct te staken. Artikel 15.2 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Wijzigingen
6.1        Indien Contractant zijn (correspondentie)adres wenst te wijzigen, dient hij de wijziging zo spoedig mogelijk aan Icera Networks schriftelijk mede te delen.
6.2   Indien Contractant de Aansluiting of de levering van Diensten wenst te wijzigen, te verplaatsen of te verhuizen, dan dient Contractant zulks Icera Networks telefonisch of schriftelijk te berichten. Ter bevestiging van een telefonische mededeling zal Contractant gevraagd worden een wijzigingsformulier te ondertekenen. Icera Networks zal Contractant mededelen welke kosten aan die wijziging zijn verbonden.
6.3 Contractant is niet gerechtigd zelf de Aansluiting te wijzigen, te verplaatsen of te verhuizen, noch zulks te laten doen door een andere persoon of organisatie dan Icera Networks voorzover het voorzieningen ten behoeve van de Diensten en/of apparatuur betreft, die eigendom is van Icera Networks.

Artikel 7. Borgstelling, Waarborgsom en Bankgarantie
7.1      Icera Networks kan van Contractant een borgstelling of bankgarantie verlangen of een waarborgsom vorderen tot zekerheid van de betalingsverplichtingen van Contractant.
7.2 Het bedrag van de zekerheid zal niet hoger zijn dan het bedrag dat Contractant in redelijkheid naar het oordeel van Icera Networks over een periode van maximaal twee maanden zal zijn verschuldigd, eventueel vermeerderd met de waarde van de door Icera Networks bij de Contractant geïnstalleerde voorzieningen.
7.3 Zodra de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is, zal Icera Networks Contractant zulks mededelen en meewerken aan het vervallen van de borgstelling of de bankgarantie of de waarborgsom terugbetalen.
7.4  Indien door Contractant tot zekerheid een waarborgsom was betaald en deze overeenkomstig het voorgaande lid wordt terugbetaald, zal Icera Networks eenmalig een rentevergoeding betalen van 3% van de door Contractant betaalde waarborgsom. Het voorgaande geldt niet indien de waarborgsom binnen een jaar na betaling van de waarborgsom wordt teruggestort aan Contractant. 

Artikel 8. Onderhoud – en herstelwerkzaamheden
8.1       De Aansluiting wordt instandgehouden door of vanwege Icera Networks. Ten behoeve van het onderhoud of de instandhouding kan Icera Networks tijdelijk een Aansluiting buiten gebruik stellen. Icera Networks zal Contractant hiervan vooraf binnen 3 Werkdagen schriftelijk op de hoogte stellen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.
8.2 Indien een storing optreedt in het leveren van Diensten, dient de storing door of namens Contractant zo spoedig mogelijk aan Icera Networks te worden gemeld via het daarvoor bestemde telefoonnummer, zoals door Icera Networks aan contractant bekend is gemaakt.
8.3 Icera Networks zal binnen twee werkdagen na de melding van de storing Contractant berichten of de storing verband houdt met de Dienstverlening van Icera Networks dan wel met de Telecommunicatie Infrastructuur van derden, tenzij deze termijn voor Icera Networks in redelijkheid niet haalbaar is. Icera Networks behoudt zich het recht voor, indien er sprake is van een landelijke of anderszins omvangrijke storing in de Telecommunicatie Infrastructuur waardoor het onmogelijk is voor Icera Networks om individuele Contractanten afzonderlijk te benaderen, dit via landelijke dagbladen of vergelijkbare media aan Contractant mede te delen.
8.4 Indien de storing verband houdt met het netwerk waarvoor Icera Networks verantwoordelijkheid draagt, zal Icera Networks zich inspannen om de herstelwerkzaamheden zonder onderbreking van de Diensten te laten plaatsvinden, dan wel via een alternatieve route de Diensten op gelijkwaardig niveau aan te bieden. Indien er sprake is van een overmachtsituatie (waaronder begrepen storing in de Telecommunicatie Infrastructuur van andere netwerkaanbieders) is Icera Networks bevoegd de levering van de Diensten tijdelijk, zonder voorafgaande mededeling, aan Contractant te staken.
8.5 Contractant is gehouden zijn medewerking te verlenen bij de herstelwerkzaamheden. Deze medewerking houdt onder meer in dat Contractant (het personeel van) Icera Networks en/of een door Icera Networks ingeschakelde derde zonodig toegang verleent tot zijn perceel en/of gebouwen en voorts Icera Networks en/of een door Icera Networks ingeschakelde derde alle informatie verschaft, die voor de herstelwerkzaamheden noodzakelijk is.
8.6 De kosten voor de herstelwerkzaamheden komen voor rekening van Icera Networks, tenzij de storing is veroorzaakt door het handelen of nalaten van Contractant of indien er sprake is van een andere situatie die voor rekening van Contractant dient te komen.
8.7  Indien de levering van Diensten is verstoord als gevolg van een andere oorzaak dan genoemd in artikel 8.6, dan heeft Contractant, indien een Aansluiting ten minste 3 aaneengesloten etmalen niet heeft gefunctioneerd, recht op teruggave van een gedeelte van de vergoeding, zoals vermeld in artikel 4.2 onder [c]. De teruggave bedraagt een evenredig gedeelte van deze maandelijks verschuldigde vergoeding over de maand waarin de storing heeft plaatsgevonden. 

Artikel 9. Weigering en onderbreking van de levering van de diensten
9.1     Icera Networks kan het leveren van Diensten per onmiddellijke ingang weigeren of stopzetten, indien:
a. Contractant niet aan de bepalingen van hetAanvraagformulier en/of de Algemene Voorwaarden voldoet;
b. Contractant niet binnen 5 werkdagen het Aanvraagformulier heeft geretourneerd na datum van verzending van het aanvraagformulier door Icera Networks;
c. Contractant randapparatuur heeft aangesloten die niet voldoet aan de daaraan bij of krachtens de wet gestelde eisen;
d.  de veiligheid en het functioneren van de Telecommunicatie Infrastructuur dient te worden gewaarborgd; 
e.  er sprake is van andere algemene wettelijke gronden voor overmacht. 
9.2  Icera Networks kan een nadere termijn vaststellen waarbinnen Contractant alsnog aan zijn verplichtingen dient te voldoen alsmede nadere voorwaarden stellen. In geval van beëindiging van de Diensten is Icera Networks gerechtigd de overeenkomst op te zeggen ingevolge artikel 15.2. 

Artikel 10. Verplichtingen contractant
10.1    Contractant verplicht zich de Overeenkomst uit te voeren en na te leven met inachtneming van de belangen van Icera Networks. Contractant zal de levering van Diensten op geen enkele wijze hinderen en/of vertragen.
10.2 Contractant is verplicht, op verzoek van Icera Networks, aan Icera Networks gegevens te verschaffen die Icera Networks nodig heeft voor het instandhouden van de goede werking van de Diensten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1    Icera Networks is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door de uitvoering van de Overeenkomst die aan Icera Networks kan worden toegerekend.
11.2 Icera Networks is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade (waaronder begrepen gederfde winst, immateriële schade en schade van derden) die Contractant lijdt of zal lijden, verband houdende met of voortvloeiende uit de Overeenkomst.
11.3 Ter zake van de verzorging van het internationale telecommunicatieverkeer is Icera Networks slechts aansprakelijk overeenkomstig de bepalingen van het Internationale Telecommunicatieverdrag met daarbij behorende bijlagen en reglementen en andere Nederland bindende verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties die betrekking hebben op het internationale telecommunicatieverkeer.
11.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van de ondergeschikten van Icera Networks en ieder ander die door haar in het kader van de levering van Diensten wordt ingeschakeld, alsmede voor en ten behoeve van hen van wie Icera Networks geleverde zaken en/of onderdelen betrekt.
11.5  Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na het ontstaan van de schade schriftelijk aan Icera Networks te zijn gemeld. 

Artikel 12. Overdracht
12.1      Contractant kan de Overeenkomst niet aan derden overdragen noch rechten voortvloeiend uit de Overeenkomst of verband houdend met de Overeenkomst overdragen of bezwaren.
12.2 Contractant verleent hierbij op voorhand zijn toestemming voor en medewerking aan de mogelijke overdracht van de Overeenkomst aan een aan Icera Networks gelieerde vennootschap (daaronder begrepen een RTB). Icera Networks zal Contractant schriftelijk berichten indien zulks een overdracht heeft plaatsgevonden. Icera Networks zal naast de vennootschap waaraan de Overeenkomst is overgedragen jegens Contractant niet aansprakelijk zijn voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
c. De gebruiker is gerechtigd om aan de wederpartij boven de afgesproken prijs een kredietbeperkingstoeslag in reke­ning te brengen van maximaal drie procent van het fac­tuurbedrag, welke toeslag door de wederpartij slechts in mindering op het factuurbedrag mag worden gebracht indien de factuur voor het overige binnen dertig dagen na fac­tuurda­tum wordt betaald.
d. Indien de gebruiker vóór of tijdens het uitvoeren van een over­een­komst duidelijke aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van de wederpartij, dan heeft de gebruiker het recht zijn ver­plich­tingen uit die overeenkomst op te schorten en wordt de (koop-)­prijs voor hetgeen reeds is geleverd dan wel uitgevoerd onmiddellijk opeisbaar, tenzij tot genoe­gen van de gebruiker door de wederpartij tijdig zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koop­prijs.

Artikel 13. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
13.1     De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en worden geacht deel uit te maken van het Aanvraagformulier en de Overeenkomst die Icera Networks met Contractant afsluit met betrekking tot het leveren van Diensten.
13.2 De bepalingen uit het Aanvraagformulier en de Overeenkomst prevaleren boven de Algemene Voorwaarden indien deze bepalingen afwijken van de Algemene Voorwaarden.
13.3 Indien op enige andere Overeenkomst tevens de algemene voorwaarden van Contractant van toepassing zijn verklaard, prevaleren ingeval van strijdigheid de Algemene Voorwaarden.

Artikel 14. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
14.1     De Algemene Voorwaarden kunnen door Icera Networks worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking veertien dagen nadat de wijzigingen zijn bekendgemaakt of op een latere datum indien de bekendmaking zulks vermeldt. De wijzigingen zullen tevens gelden voor de reeds bestaande Overeenkomsten.
14.2  Als bekendmaking geldt een kennisgeving geplaatst op of bij de nota die Contractant ontvangt. De kennisgeving zal ten minste inhouden de datum van de inwerkingtreding van de wijzigingen en het telefoonnummer en/of het adres waar kosteloos de nieuwe algemene voorwaarden kunnen worden opgevraagd.
14.3  Contractant heeft het recht om in geval van een wijziging van de Algemene Voorwaarden de Overeenkomst binnen vier weken nadat de wijziging bekend is gemaakt, tussentijds op te zeggen overeenkomstig artikel 15.2 en na betaling door Contractant van al hetgeen Contractant uit hoofde van de Overeenkomst aan Icera Networks verschuldigd is.

Artikel 15. Duur van de overeenkomst en opzegging van de overeenkomst
15.1     In het Aanvraagformulier en/of de Overeenkomst is de looptijd van de Overeenkomst tussen Icera Networks en Contractant bepaald, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. De looptijd van abonnementen van door Icera Networks geleverde diensten bedraagt tenminste 1 jaar. Deze wordt gerekend vanaf het moment dat de dienst in gebruik wordt genomen Artikel 5.1. De Overeenkomst wordt, indien een bepaalde periode is bepaald, na verloop van die periode en daaropvolgende perioden stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, zijnde minstens 1 jaar, tenzij binnen het contract uitdrukkelijk anders overeengekomen. Icera Networks en/of Contractant kunnen de Overeenkomst per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. In geval van opzegging, wordt de eindafrekening ten aanzien van betreffende diensten tot einde van de overeenkomstige looptijd ineens opgesteld en geïncasseerd.
15.2  De Overeenkomst kan uitsluitend zonder een opzeggingstermijn in acht te nemen tussentijds worden opgezegd: 
a.  door beide partijen indien de wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd of indien aan de wederpartij surseance van betaling is verleend; 
b.  door beide partijen indien de wederpartij zelf een faillissementsaanvraag heeft ingediend of de wederpartij in staat van faillissement is verklaard; 
c.  door Icera Networks indien Contractant in verzuim is met betrekking tot de verschuldigde vergoeding(en) overeenkomstig artikel 5.4; 
d.  door Contractant indien Icera Networks in grove mate nalatig is geweest in de nakoming van haar verplichtingen; 
e.  door Icera Networks indien artikel 9.1 van toepassing is; 
f.  door Contractant indien er sprake is van een overdracht, zoals bedoeld in artikel 12.2.
15.3  In het geval dat artikel 4.5 of artikel 14.3 van toepassing is, zal de opzegging geschieden met inachtneming van de aldaar genoemde opzeggingstermijn. 

Artikel 16. Gebruik en bescherming van persoonsgegevens
16.1     Icera Networks verzamelt niet meer persoonsgegevens (waaronder in dit artikel wordt begrepen eveneens de gegevens inzake het bel- en betaalgedrag van Contractant) dan nodig zijn voor een goede levering van de Diensten. De verzamelde persoonsgegevens worden slechts in het kader van de bedrijfsvoering van Icera Networks gebruikt, waaronder begrepen direct marketingactiviteiten die door of namens Icera Networks worden verricht. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan een goede bedrijfsvoering vereist en dan wettelijk verplicht is.
16.2  Contractant geeft hierbij Icera Networks de bevoegdheid om zijn persoonsgegevens aan derden te verstrekken: 
a.  voor direct marketingdoeleinden ten behoeve van Icera Networks, voor vermelding in een telefoongids en opname in een daarvoor bestemd bestand en/of elektronische informatiedrager, tenzij Contractant schriftelijk heeft meegedeeld dat zijn gegevens daarvoor niet ter beschikking mogen worden gesteld; 
b.  indien wettelijke voorschriften Icera Networks verplichten om gegevens van Contractant te verstrekken; 
c.  in geval van dringende en gewichtige redenen voorzover de persoonlijke levenssfeer van Contractant daarmee niet onevenredig wordt geschaad. 
16.3  Icera Networks draagt zorg voor adequate organisatorische en technische maatregelen om de gegevens van Contractant te beveiligen. 
16.4  Icera Networks is gerechtigd de gegevens van Contractant in een bestand op te nemen, met inachtneming van de wettelijke voorschriften dienaangaande. 

Artikel 17. Nummering
17.1     Icera Networks zal Contractant een of meer (telefoon-)nummers toekennen wanneer zij op grond van de wet nummers krijgt toebedeeld en zij technisch in staat is hiervan gebruik te maken. In dat geval kan Contractant in de gelegenheid worden gesteld een bepaald nummer te verkrijgen of te behouden (de zogenaamde nummerportabiliteit).
17.2 Contractant zal over het beleid van Icera Networks inzake de nummertoekenning en/of wijziging worden geïnformeerd. Icera Networks zal beslissen op welke wijze de verdeling van de nummers zal plaatsvinden.
17.3  Icera Networks is gerechtigd een gids te publiceren, waarin de nummers en de daarbij behorende gegevens zijn vermeld. 
17.4  In verband met het bepaalde in artikel 17.3, dienen de gegevens die door Contractant ten behoeve van de gidsvermelding en/of nummer-informatiediensten verstrekt zijn, juist en volledig te zijn en in overeenstemming met hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald, ook indien de Contractant een zogenaamd geheim nummer wenst. Indien de gegevens kennelijk onjuist of onvolledig worden verstrekt, zal Icera Networks Contractant om de juiste en volledige gegevens vragen. 
17.5  Icera Networks zal het nummer van Contractant dan wel van contractanten van andere telecom operators die met Contractant een telecommunicatieverbinding tot stand brengen, op daartoe geschikte en door Contractant zelf aangeschafte randapparatuur (veelal een telefoontoestel) zichtbaar maken, of doorzenden naar contractanten van andere telecom operators, tenzij Contractant Icera Networks schriftelijk te kennen heeft gegeven van deze nummerherkenning (hierna: “Calling Line Identification”) geen gebruik te willen maken, dan wel slechts daarvan gebruik te willen maken volgens een door Contractant zelf (per verbinding of soort verbinding) aan te geven wijze. Icera Networks zal zich hierbij inspannen om zoveel mogelijk de belangen van de persoonlijke levenssfeer van de Contractant (en contractanten van andere telecom operators) te beschermen volgens de relevante wettelijke regelingen en contractuele bepalingen. 
17.6  De nummers van andere Contractanten en contractanten van andere telecom operators met wie Contractant een telecommunicatieverbinding heeft gemaakt, kunnen op verzoek van Contractant op de nota’s worden vermeld, tenzij dit om technische redenen (tijdelijk) niet mogelijk is, bijvoorbeeld zolang geen selectie mogelijk is van geheime en niet geheime nummers. 

Artikel 18. Klachtenprocedure
18.1       Contractant kan een schriftelijke klacht indienen bij het Klanten Communicatie Centrum (Customer Communications Center, hierna: “CCC”) van Icera Networks door de klacht te sturen naar het daarvoor bestemde correspondentieadres van Icera Networks, Lentedans 50 2907 AX Capelle a/d IJssel, dit is tevens het bezoekadres.
18.2 Het CCC zal binnen vier weken na ontvangst van de klacht een beslissing geven over de klacht. Indien er naar aanleiding van de klacht een onderzoek plaatsvindt dat niet binnen de voormelde termijn kan worden afgerond, zal het Hoofd van het CCC zulks schriftelijk aan Contractant mededelen onder vermelding van de verlenging van de voormelde termijn met maximaal vier weken.
18.3 Indien Contractant zich niet kan verenigen met de beslissing van het Hoofd van het CCC, kan Contractant zich binnen 30 dagen wenden tot de Geschillencommissie Post en Telecommunicatie, mits het geschil een Aansluiting betreft (of de aanvraag daarvan) waarvan uitsluitend gebruik wordt gemaakt anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf en mits de Geschillencommissie op grond van haar reglement bevoegd is kennis te nemen van het geschil. De wijze van indiening en behandeling van het geschil Is geregeld in genoemd reglement. De beslissing van de Geschillencommissie is voor beide partijen bindend.
18.4 Stemt Contractant niet in met de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie of is deze commissie op grond van haar reglement niet bevoegd kennis te nemen van het geschil, dan kunnen beide partijen het geschil aan de bevoegde burgerlijke rechter voorleggen.

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen
19.1 Op de Algemene Voorwaarden en op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
19.2 Geschillen tussen Icera Networks en Contractant die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden en/of uit de Overeenkomst en die niet krachtens artikel 18 zijn beslecht, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.